BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
Wyniki przetargów 2013.
15.02.2013
ROZDZIAŁ KANALIZACJI SANITARNEJ OD KANALIZACJI WÓD OPADOWYCH W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W JASTRZĘBIU

ROZDZIAŁ KANALIZACJI SANITARNEJ OD KANALIZACJI WÓD OPADOWYCH W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W JASTRZĘBIU


1. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:  25309-2013; w dniu 18.02.2013r. 

2. Osoby upoważnione do kontaktu:

• Zenon Karpiński tel. 71/ 765-68-71
• Bożena Tracz tel. 71/ 765-68-40
• Bożena Szczuczyńska tel. 71/ 765-68-41


3. Termin otwarcia ofert: 06.03.2013  godzina 11:00, miejsce: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Obornicka 126, 50-984 Wrocław – pok. 035.

4. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)


5. Procentowe kryterium wyboru ofert: 100% cena


6. Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -  pobierz

SIWZ cz. A - pobierz

SIWZ cz. B - pobierz

Przedmiar kanalizacja deszczowa  - pobierz

Przedmiar kanalizacja sanitarna - pobierz

rys. cz. 1 - pobierz

rys. cz. 2 - pobierz

rys. cz. 3 - pobierz

rys. cz. 4 - pobierz

rys. cz. 5 - pobierz

rys. cz. 6 - pobierz

rys. cz. 7 -pobierz

STWiORB 4VIIWB13R - pobierz

załaczniki - pobierz

opis techniczny - pobierz

 modyfikacja -pobierz

 


 

Pytania i odpowiedz:

 

 Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu, ul. Obornicka 126, tel. (71) 765-68-01, fax (71) 765-68-02 uprzejmie informuje, że od jednej z firm wpłynęły zapytania do SIWZ dotyczące w/w zadania.

           
Pytanie nr 1 :
Jaki jest stopień zamulenia kanałów przeznaczonych do renowacji?


Odpowiedź nr 1 :W ofercie przyjąć dla kalkulacji kosztowej uśredniony stopień zamulenia kanałów przeznaczonych do renowacji na poziomie 35%.

 

Pytanie nr 2 :
Prosimy o wskazanie miejsca, gdzie należy wywozić wydobyte z kanałów osady do utylizacji?


Odpowiedź nr 2 :
Utylizacja pozostaje w całości po stronie przyszłego Wykonawcy. Miejsce składowania lub miejsce odstawienia osadów do utylizacji wydobytych z  kanałów pozostaje do ustalenia przez Wykonawcę w zależności od pozostającej po stronie Wykonawcy dyspozycyjności i sposobu zapewnienia utylizacji.

Pytanie nr 3 :
Czy Zamawiający posiada inspekcję TV kanału, jeśli tak prosimy o udostępnienie jej Oferentom.


Odpowiedź nr 3 :
Zamawiający nie posiada inspekcji TV kanałów.


Pytanie nr 4 :
W związku z tym, że Zamawiający wymaga dołączenia do ofert kosztorysu ofertowego, prosimy o załączenie przedmiaru w wersji edytowanej.


Odpowiedź nr 4 :
Zamawiający nie udostępnia przedmiarów w wersji edytowanej.

 

 pytania z dnia 25.02.2013 r.

Pytanie nr 1:

Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej edytowalnych wersji oferty przetargowej
i formularzy ( w formacie Word) oraz przedmiarów robót ( w formacie NORMA).

Odpowiedź nr 1:


Załączniki udostępnione są w wersji elektronicznej w formacie ogólnodostępnym pdf na stronie Zamawiającego www.rziwroclaw.wp.mil.pl
Z uwagi na zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców Zamawiający nie dopuszcza udostępnienia załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.

 UWAGA !

 Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu, ul. Obornicka 126,
tel. (71) 765-68-01, fax (71) 765-68-02, informuje, że na wniosek Wykonawcy, Zamawiający organizuje wizję lokalną terenu w dniu 28.02.2013 r. o godz. 1000.

Pytania z dnia 01.03.2013 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu, ul. Obornicka 126,tel. (71) 765-68-01, fax (71) 765-68-02 uprzejmie informuje, że od jednej z firm wpłynęły zapytania do SIWZ dotyczące w/w zadania.

Pytanie nr 1:
Pkt. 1.7. Opisu Technicznego do projektu mówi że „Ewentualny nadmiar ziemi
z wykopów zo¬stanie wywieziony na wysypisko lub zagospodarowany w miejscach uzgodnionych z Inwesto¬rem". Jaka ilość nadmiaru ziemi Zamawiający planuje zagospodarować?

Odpowiedź nr 1:
W ofercie przetargowej skalkulować wywiezienie ziemi zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 2:

Pkt. 2.4.7.1. Opisu Technicznego narzuca zabezpieczenie zewnętrzne projektowanych studni be¬tonowych przed korozją poprzez zastosowanie
1 x Jzoplast R, 3 x Izopiast B. Producenci wytwa¬rzają studnie z betonów
o nasiąkliwości poniżej 5% przez co nie ma potrzeby stosowana ze¬wnętrznej izolacji. Czy w związku z tym Zamawiający odstąpi od wymogu zabezpieczenia anty¬korozyjnego studni?

Odpowiedź nr 2:Kalkulację do przetargu przygotować zgodnie z warunkami określonymi w  dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. Ewentualne zmiany dotyczące rozwiązań równoważnych lub zamiennych o parametrach nie gorszych będą ustaleniami w toku realizacji i nie należy ich wprowadzać na etapie oferty przetargowej.

Pytanie nr 3:Pkt. 2.4.7.1. Opisu Technicznego oraz rysunki techniczne studni żelbetowych narzucają stosowa¬nie pierścieni odciążających na studniach. Norma PN-EN 1917 przewiduje możliwość stosowa¬nia studzienek kanalizacyjnych o różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych; zostały tam zaprezen¬towane typowe rozwiązania konstrukcyjne. Norma nie przewiduje stosowania tzw. pierścieni od¬ciążających na studniach. Dla osadzenia pokrywy zamykającej akceptuje się stosowanie płyt
po¬krywowych łub zwężek. Czy zamawiający odstąpi od wymogu stosowania pierścieni odciążają¬cych na zwieńczeniach studni kanalizacyjnych?

Odpowiedź nr 3:

Z uwagi na możliwość ruchu ciężkich pojazdów - w tym gąsienicowych, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian w rozwiązaniach projektowanych studzienek kanalizacyjnych.

Pytanie nr 4:
Projekt przewiduje zastosowanie separatorów z PE lub z GRP. Czy Zamawiający zaakceptuje montaż separatorów, wykonanych z innych materiałów?

Odpowiedź nr 4:

Na etapie realizacji zadania istnieje możliwość zaakceptowania zastosowania separatorów równoważnych. W ofercie przetargowej należy wycenić materiał /urządzenia/ jak w przedmiarze.

Pytanie nr 5:Zaprojektowany wymiar skrzynek retencyjno - rozsącząjących sugeruje jednego producenta. Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie równoważnego produktu o innych wymiarach skrzynki?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zabudowy skrzynek retencyjno -  rozsączających na inną niż w dokumentacji projektowej z uwagi na możliwość komplikacji w uzyskanym pozwoleniu wodnoprawnym.

Pytanie nr 6:W SIWZ część „B" pkt. 3.2.1 podano, że łączna długość kanalizacji sanitarnej, zakwalifiko¬wana do budowy, remontu i przebudowy wynosi —5142 m, natomiast
z przedmiarów wynika, że łączna długość tych sieci wynosi -3737,5 m.
W nawiązaniu do pkt. 4.3.1. SIWZ część „B" prosimy o wyjaśnienie powyższych różnic.

Odpowiedź nr 6:
W ofercie przetargowej należy utrzymać długość sieci kanalizacji sanitarnej podanej w przedmiarze.

Pytanie nr 7:
W SIWZ część „B" pkt. 3.2.2 podano, że łączna długość kanalizacji deszczowej zakwalifi¬kowana do budowy, remontu i przebudowy wynosi ~3554 mb, natomiast
z przedmiarów wyni¬ka, że łącznia długość tych sieci wynosi -3147 mb.
W nawiązaniu do pkt. 4.3.1. SIWZ CZĘŚĆ „B" prosimy o wyjaśnienie powyższych różnic.

Odpowiedź nr 7:

W ofercie przetargowej należy utrzymać długość sieci kanalizacji deszczowej podanej w przedmiarze.

Pytanie nr 8:

W związku ze zmianą Ustawy o odpadach, która weszła w życie z dniem 23.01.2013, prosimy o wykreślenie zapisów zawartych w SIWZ pkt. 1.1.8 i 1.5.5, dotyczących wymogu posiadania przez Wykonawcę decyzji lub umów, związanych
z gospodarką odpadami bądź o dodanie do przedmiotowych zapisów klauzuli
„o ile jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązu¬jącymi".

Odpowiedź nr 8:

Zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012r. /Dz. U. z dnia 08.01.2013r./ nie  wymagane są od Wykonawcy żadne decyzje. Zgodnie z powyższą ustawą Wykonawca zagospodaruje odpady powstałe przy wykonywaniu prac remontowo - budowlanych we własnym zakresie.

Pytanie nr 9:

SIWZ część „A" w pkt. 3.3.5 oraz CZĘŚĆ „B" w pkt. 4.3.4 stanowi, że kosztorys ofertowy musi zawierać zestawienie robocizny, materiałów/urządzeń oraz pracy sprzętu z cenami jed¬nostkowymi netto i brutto. Wartości poszczególnych pozycji kosztorysu są obliczane przy wy¬korzystaniu cen jednostkowych netto czynników produkcji (R, M, S), YAT jest doliczany do sumy wartości tych pozycji. Prosimy
o wyjaśnienie, w jakim celu należy podać w kosztorysie w/w ceny jednostkowe brutto.

Odpowiedź nr 9:
Zamawiający stawia wymagania sporządzenia kosztorysu ofertowego jak w siwz część „B” pkt.4.3.4., tzn. ma zawierać m.in. zestawienia robocizny, materiałów, urządzeń oraz  pracy sprzętu z  cenami jednostkowymi netto oraz wynikową wartość brutto z należnym podatkiem VAT, doliczonym do sumarycznej wartości robót netto w poszczególnych branżach /kosztorysach/.

Pytanie nr 10:
Prosimy o podanie parametrów technicznych dla technologii rękawa utwardzanego, przewidzia¬nego do renowacji i naprawy sieci kanalizacyjnej (grubość rękawa, sposób utwardzania).

Odpowiedź nr 10:

Parametry techniczne dotyczące technologii rękawa utwardzonego w wycenie ofertowej pozostawia się Wykonawcy stosownie do posiadanego przez niego sprzętu montażowego.

Pytanie nr 11:

Prosimy o podanie parametrów technicznych odwodnienia liniowego żeliwnego
z rusztem ta¬kich, jak rodzaj odwodnienia, typ zabudowy, klasa obciążenia.

Odpowiedź nr 11:

W ofercie przetargowej przyjąć odwodnienie liniowe z rusztem żeliwnym w klasie obciążenia D400, szerokości 200mm, konstrukcja modułowa.

Pytanie nr 12:

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi projektowania mieszanki mineralno-bitumicznej (WT-2: 2010) nie projektuje się już warstwy ścieralnej o uziarnieniu 0/12,8 mm. Jakiego typu masę na¬leży użyć do wykonania warstwy ścieralnej na niniejszym zadaniu?

Odpowiedź nr 12:

W ofercie przetargowej przyjąć mieszankę mineralno - bitumiczną jak dla kategorii ruchu KR4, zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi.

Pytanie nr 13:

W przedmiarach jest mowa o wykonaniu „Podbudowy z mieszanek mineralno
-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm - podbudowa zasadnicza gr. 11 cm", natomiast
w SST D.05.03.05 - „War¬stwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 0/20 mm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA 0/12,8 mm" nie wspomniano o tego typu warstwie bitumicznej. Jakiego typu masę należy zastosować na warstwę podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej?

Odpowiedź nr 13:

W ofercie przetargowej przyjąć mieszankę mineralno - bitumiczną jak dla kategorii ruchu KR4, zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi.

Pytanie nr 14:

W opisie technicznym w pkt. 2.6. jest mowa:
Odbudowę nawierzchni w pasie drogowym należy prowadzić wg następujących zasad:
- nawierzchnię asfaltową odtworzyć jak dla warunków zgodnych z KR4,
- nawierzchnię betonowa odtworzyć jak dla warunków zgodnych z KR4,
- nawierzchnie z trylinki i kostki brukowej odtworzyć jak konstrukcje nawierzchni jezdni ma¬newrowej.
Prosimy o informację, jaką konstrukcję i jakie grubości warstw należy zastosować na poszcze¬gólnym typu nawierzchni, tj. nawierzchnię asfaltową, nawierzchnię betonową oraz nawierzchnię z trylinki, kostki brukowej i kostki betonowej.

Odpowiedź nr 14:
W ofercie przetargowej przyjąć mieszankę mineralno - bitumiczną jak dla kategorii ruchu KR4, zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi.

Pytanie nr 15:

W SST D.04.04.02 - Podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicz¬nie jest mowa o „wykonaniu warstwy podbudowy zasadniczej jezdni
o grubości 30 cm z kru¬szywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie", natomiast w przedmiarach jest mo¬wa o wykonaniu „warstwy górnej podbudowy
z kruszyw łamanych gr. 10" oraz o wykonaniu „warstwy dolnej podbudowy
z kruszyw łamanych gr. 20 cm". Prosimy o wyjaśnienie powyż¬szych rozbieżności
i ewentualną korektę zapisów.

Odpowiedź nr 15:

W ofercie przetargowej przyjąć podbudowę o grubości wg przedmiaru.

Pytanie nr 16:

W SST D.05.03.04 - Nawierzchnie betonowe w pkt. 5.3. jest mowa o podłożu nawierzchni be¬tonowej z betonu B-35, jaką stanowić będzie chudy beton, natomiast w przedmiarze nie ma ta¬kiej pozycji, jednak z analizy pozycji przedmiarowych wynika, że podłożem pod nawierzchnię z betonu B-35 będzie „Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, war¬stwa gr. 15 cm - gr. 20 cm". Jakiego typu podbudowę należy zastosować pod nawierzchnię z be¬tonu B-35? Jeżeli nawierzchnię z chudego betonu, to gdzie należy zastosować podbudowę
z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.l 5 cm - gr. 20 cm?

Odpowiedź nr 16:
Dla nawierzchni z betonu B-35 należy przyjąć podbudowę wg przedmiarów.

Pytanie nr 17:

W przedmiarze jest mowa o wykonaniu „Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.l5 cm - gr. 20 cm". Czy zaakceptowane będzie tutaj zastoso¬wanie stabilizacji dowożonej z węzła betoniarskiego? Jeżeli tak, to jaka ma być wytrzymałość na ściskanie (Rm) mieszanki stabilizacji?

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie stabilizacji dowożonej z węzła betoniarskiego. Wytrzymałość na ściskanie mieszanki stabilizacji ma odpowiadać recepturze w węźle betoniarskim i spełniać w/w założenia.

Pytanie nr 18:

Jakiej grubości nawierzchnię z żużla paleniskowego należy odtworzyć?

Odpowiedź nr 18:

W ofercie przetargowej przyjąć odtworzenie nawierzchni z żużla paleniskowego o grubości wg przedmiaru.

Pytanie nr 19:

W dokumentacji przetargowej, w tym w SST, nie sprecyzowano informacji dotyczących robót, związanych z wykonaniem następujących warstw: „Podbudowy betonowe gr. 15 cm pielęgno¬wane piaskiem i wodą B-10 - podbudowa pomocnicza
- gr. 18 cm", „Podbudowy betonowe gr,10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - B-10
- pod trylinkę" oraz „Chodnik betonowy gr,10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
- B-20", o których jest mowa w przedmiarze. Prosimy o przekazanie brakującej dokumentacji lub uzupełnienie SST o opis robót, podanych w powyż¬szych pozycjach przedmiarowych.

Odpowiedź nr 19:

SST zostanie uzupełniona o brakujące elementy opisu robót i przekazana Wykonawcy robót po rozstrzygnięciu przetargu. Wycenę w/w pozycji przedmiarowych sporządzić zgodnie z warunkami typowymi dla tego rodzaju robót.


 

Zestawienie z otwarcia ofert:    z dnia 06.03.2013 r. - pobierz

 

 

 

 


Wyniki przetargu:

 

 Wyniki postępowania - pobierz

Bożena Szczuczyńska


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych